Thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Bình Nghĩa, huyện Bình Lục

Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản:Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam; Địa chỉ:Tầng 3, Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam, đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Tên, địa chỉ tổ chức có tài sản:Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Lục; Địa chỉ: thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.

Tài sản đấu giá; giá khởi điểm:

Quyền sử dụng đất gồm 166 lô:

* Dãy lô LK01 gồm 16 lô:

- Lô LK01-1 giá khởi điểm:  11.000.000 đồng/m².

- Từ lô LK01-2 đến lô LK01-8 giá khởi điểm:  9.500.000 đồng/m².

- Lô LK01-9 giá khởi điểm:  12.500.000 đồng/m².

- Từ lô LK01-10 đến lô LK01-16 giá khởi điểm:  11.500.000 đồng/m².

* Dãy lô LK02 gồm 42 lô:

- Từ lô LK02-1 đến lô  LK02-20 giá khởi điểm:  9.500.000 đồng/m².

- Lô LK02-21 giá khởi điểm:  11.000.000 đồng/m².

- Từ lô LK02-22 đến lô LK02-41 giá khởi điểm:  11.500.000 đồng/m².

- Lô LK02-42 giá khởi điểm:  12.500.000 đồng/m².

* Dãy lô LK03 gồm 18 lô:

- Lô LK03-1; Lô LK03-9 và từ lô LK03-11 đến lô LK03-18 giá khởi điểm: 10.500.000 đồng/m².

- Từ lô LK03-2 đến lô LK03-6 giá khởi điểm:  9.500.000 đồng/m².

- Lô LK03-7 và lô LK03-8 giá khởi điểm:  8.200.000 đồng/m².

- Lô LK03-10 giá khởi điểm:  11.000.000 đồng/m².

* Dãy lô LK04 gồm 18 lô:

- Lô LK04-1; từ lô LK04-9 đến lô LK04-17 giá khởi điểm: 10.500.000 đồng/m².

- Lô LK04-2 và lô LK04-3 giá khởi điểm:  8.200.000 đồng/m².

- Từ lô LK04-4 đến lô LK04-8 giá khởi điểm:  9.500.000 đồng/m².

- Lô LK04-18 giá khởi điểm:  11.000.000 đồng/m².

* Dãy lô LK05 gồm 18 lô:

- Lô LK05-1 giá khởi điểm:  11.000.000 đồng/m².

- Từ lô LK05-2 đến lô LK05-10 giá khởi điểm: 10.500.000 đồng/m².

- Từ lô LK05-11 đến lô LK05-18 giá khởi điểm:  9.500.000 đồng/m².

* Dãy lô LK06 gồm 18 lô:

- Từ lô LK06-1 đến lô LK06-8 giá khởi điểm: 10.500.000 đồng/m².

- Lô LK06-9 và lô LK06-18 giá khởi điểm:  11.000.000 đồng/m².

- Từ lô LK06-10 đến lô LK06-17 giá khởi điểm:  9.500.000 đồng/m².

* Dãy lô LK07 gồm 18 lô:

- Lô LK07-1 và từ lô LK07-11 đến lô LK07-18 giá khởi điểm: 10.500.000 đồng/m².

- Từ lô LK07-2 đến lô LK07-9 giá khởi điểm:  9.500.000 đồng/m².

- Lô LK07-10 giá khởi điểm:  11.000.000 đồng/m².

* Dãy lô LK08 gồm 18 lô:

- Từ lô LK08-1 đến lô LK08-8 giá khởi điểm:  9.500.000 đồng/m².

- Lô LK08-9 và lô LK08-18 giá khởi điểm:  11.000.000 đồng/m².

- Từ lô LK08-10 đến lô LK08-17 giá khởi điểm: 10.500.000 đồng/m².

  1. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ, xem tài sản; đăng ký tham gia đấu giá:

Khách hàng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, không thuộc đối tượng được quy định tại Khoản 4, Điều 38, Luật đấu giá tài sản, có nhu cầu đến Trung tâm  DVĐGTS tỉnh Hà Nam hoặc UBND xã Bình Nghĩa để mua hồ sơ, liên hệ xem tài sản và thực hiện việc đăng ký tham gia đấu giá.

Thời gian bán hồ sơ và tiếp nhận đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 12/7/2023 đến hết 17h00' ngày 31/7/2023.

Lưu ý: - Khách hàng có thể đăng ký tham gia đấu giá nhiều lô. Số lượng lô đất cụ thể được bán do cấp có thẩm quyền quyết định và được công bố tại cuộc đấu giá.

Tổ chức xem tài sản: Từ ngày 24/7/2023 đến ngày 25/7/2023 trong giờ hành chính. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ với UBND xã Bình Nghĩa để được hướng dẫn.

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/1 lô (hai trăm nghìn đồng).

  1. Nộp tiền đặt trước đấu giá:

Người đã đăng ký tham gia đấu giá lựa chọn một trong các hình thức nộp tiền đặt trước cụ thể như sau:

- Số tiền đặt trước: 140.000.000đ/1lô (Một trăm bốn mươi triệu đồng)

 Nộp tiền qua hình thức chuyển khoản: 

+ Thời gian chuyển khoản: Từ ngày 31/7/2023; 01/8/2023 và cho đến trước 16h30’ ngày 02/8/2023.

+ Đơn vị thụ hưởng: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam

+ Số tài khoản: 2229899899999 tại Ngân hàng TMCP Quân Đội- CN Hà Nam

+ Nội dung chuyển khoản: (Họ tên, CCCD người đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước đấu giá QSDĐ tại xã Bình Nghĩa).

Lưu ý: Hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ là hồ sơ có tiền đặt trước trong tài khoản của Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam trước 16h30’ ngày 02/8/2023.

Nộp tiền mặt trực tiếp:  Trong trường hợp không chuyển khoản được người tham gia đấu giá nộp trực tiếp tại UBND xã Bình Nghĩa từ 07h30' đến 11h00' ngày 02/8/2023;

- Bảo lãnh ngân hàng:  Người đã đăng ký tham gia đấu giá có thể thỏa thuận với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam việc thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng.

  1. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá

- Thời gian dự kiến tổ chức đấu giá: 07h00’ ngày 03/8/2023 (Thứ năm),

- Địa điểm: Tại UBND xã Bình Nghĩa.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá tài sản bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá một hoặc nhiều vòng theo phương thức trả giá lên, bước giá áp dụng trong trường hợp đấu giá nhiều vòng được công bố cụ thể tại thời điểm tổ chức cuộc đấu giá.

Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ với Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam.

Số điện thoại: 02263.845.968.

 

https://stp.hanam.gov.vn/Pages/thong-bao-to-chuc-dau-gia-quyen-su-dung-dat-tai-xa-binh-nghia-huyen-binh-luc-638249224578381461.aspx