Thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất hai bên đường D2 tại Phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý

Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản:Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam; Địa chỉ:Tầng 3- Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam, đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
  1. Tên, địa chỉ tổ chức có tài sản:Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Phủ Lý; Địa chỉ: Khu tái định cư tổ dân phố Đình Tràng, phường Lam Hạ, Thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
  2. Tài sản đấu giá; giá khởi điểm:Quyền sử dụng đấtở bao gồm 92 lô, cụ thể như sau:

- Khu LK1 gồm 36 lô:

+ Lô LK1-1, lô LK1-8 - Giá khởi điểm: 29.600.000 đồng/m².

+ Từ lô LK1-2 đến lô LK1-7 - Giá khởi điểm: 26.900.000 đồng/m².

+ Từ lô LK1-9 đến lô LK1-21 - Giá khởi điểm: 18.900.000 đồng/m².

+ Lô LK1-22 - Giá khởi điểm: 20.800.000 đồng/m².

+ Lô LK1-23 - Giá khởi điểm: 24.900.000 đồng/m².

+ Từ lô LK1-24 đến lô LK1-36 - Giá khởi điểm: 22.600.000 đồng/m².

- Khu LK4 gồm 36 lô:

+ Lô LK4-1, lô LK4-24 - Giá khởi điểm: 20.800.000 đồng/m².

+ Lô LK4-2, lô LK4-3, lô LK4-22, lô LK4-23, Từ lô LK4-25 đến lô LK4-36 - Giá khởi điểm: 18.900.000 đồng/m².

+ Lô LK4-4, lô LK4-21 - Giá khởi điểm: 24.600.000 đồng/m².

+ Từ lô LK4-5 đến lô LK 4-20 - Giá khởi điểm: 22.300.000 đồng/m².

- Khu LK2 gồm 8 lô

+ Lô LK2-1 - Giá khởi điểm: 24.900.000 đồng/m².

+ Lô LK2-2, lô LK2-3, lô LK2-10 - Giá khởi điểm: 22.600.000đồng/m².

+ Lô LK2-19 - Giá khởi điểm: 22.300.000 đồng/m².

+ Lô LK2-20 - Giá khởi điểm: 24.600.000 đồng/m².

+ Lô LK2-25, lô LK2-26 - Giá khởi điểm: 18.900.000 đồng/m².

- Khu LK3 gồm 9 lô

+ Lô LK3-1, lô LK3-6, lô LK3-19, lô LK3-24  - Giá khởi điểm: 20.800.000 đồng/m².

+ Lô LK3-2, lô LK3-4, lô LK3-25, lô LK3-26, lô LK3-27 - Giá khởi điểm: 18.900.000 đồng/m².

- Khu LK6 gồm 3 lô

+ Lô LK6-1, lô LK6-6 - Giá khởi điểm: 22.300.000 đồng/m².

+ Lô LK6-11 - Giá khởi điểm: 24.900.000 đồng/m².

­4. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ, xem tài sản; đăng ký tham gia đấu giá:

Khách hàng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, không thuộc đối tượng được quy định tại Khoản 4, Điều 38, Luật Đấu giá Tài sản, có nhu cầu đến Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản để mua hồ sơ, xem tài sản và thực hiện việc đăng ký tham gia đấu giá,

Thời gian bán hồ sơ và tiếp nhận đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 22/08/2023 đến hết 17h00’ngày 12/09/2023.

Lưu ý: Số lượng lô đất được bán do cấp có thẩm quyền quyết định và được công bố tại cuộc đấu giá.

Tổ chức xem tài sản: Từ ngày 30/08/2023 đến hết ngày 31/08/2023 trong giờ hành chính. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản để được hướng dẫn.

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/1lô.(Hai trăm nghìn đồng).

  1. 5. Nộp tiền đặt trước đấu giá:

- Số tiền đặt trước: 300.000.000 đồng /1lô ( Ba trăm triệu đồng);

Người đã đăng ký tham gia đấu giá lựa chọn một trong các hình thức nộp tiền đặt trước cụ thể như sau:

Nộp tiền qua hình thức chuyển khoản: 

+ Thời gian chuyển khoản: Từ 07h30' ngày 12/09/2023 đến trước 16h30’ ngày 14/09/2023.

+ Đơn vị thụ hưởng: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam

+ Số tài khoản: 2229899899999 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội- Chi nhánh Hà Nam.

+ Nội dung chuyển khoản: (Họ tên, CMND người đăng ký tham gia đấu giá) nộp tiền đặt trước đấu giá QSDĐ phường Lê Hồng Phong.

Lưu ý: Hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ là hồ sơ có tiền đặt trước trong tài khoản của Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam trước 16h30’ ngày 14/09/2023.

Nộp tiền mặt trực tiếp: Trong trường hợp không chuyển khoản được người tham gia đấu giá nộp trực tiếp tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam từ 7h30' đến hết 11h00' ngày 14/09/2023;

- Bảo lãnh ngân hàng: Người đã đăng ký tham gia đấu giá có thể thỏa thuận với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam việc thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng.

  1. 6. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá

- Thời gian dự kiến tổ chức đấu giá: 07h30' ngày 15/09/2023 (Thứ sáu),

- Địa điểm: Tại hội trường tầng 5- Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam

- Hình thức đấu giá: Đấu giá tài sản bằng hình thức bỏ phiếu trả giá trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên số vòng đấu giá và bước giá áp dụng được công bố cụ thể tại thời điểm tổ chức cuộc đấu giá. 

Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ với Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam.

Số điện thoại: 02263.845.968.  

 

Nguồn:https://stp.hanam.gov.vn/Pages/thong-bao-to-chuc-dau-gia-quyen-su-dung-dat-hai-ben-duong-d2-tai-phuong-le-hong-phong-thanh-pho-phu-ly.aspx