Bảng giá đất Hà Nam giai đoạn 2020-2024

Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Hà Nam : V/v ban hành Quy định Bảng giá đất giai đoạn năm 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Xem link đính kèm

https://drive.google.com/file/d/1riBSy9qyWil1IAShPKd7poxVWe0y5UGA/view?usp=sharing

 

https://phuly.hanam.gov.vn/Pages/quyet-dinh-so-122020qd-ubnd-cua-ubnd-tinh-ha-nam-vv-ban-hanh-quy-dinh-bang-gia-dat-giai-doan-nam-2020-2024-tren-dia.aspx

TIN CŨ HƠN