Phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 khu nhà ở phường Yên Bắc và Bạch Thượng thị xã Duy Tiên

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam quyết định về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 khu nhà ở phường Yên Bắc và Bạch Thượng thị xã Duy Tiên