Đảng bộ thị xã Duy Tiên lãnh đạo, thực hiện nghị quyết về xây dựng, phát triển đô thị

Với mục tiêu xây dựng thị xã Duy Tiên trở thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ của tỉnh phấn đấu đến năm 2025, cơ bản đạt tiêu chuẩn đô thị loại III

Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, Thị ủy Duy Tiên đã khẩn trương triển khai thực hiện nghị quyết chuyên đề xây dựng, phát triển đô thị, thể hiện rõ định hướng bảo đảm phát triển cân đối giữa các khu vực, gắn kết hài hòa phát triển nội thị, ngoại thị với xây dựng nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.


Thực hiện nghị quyết chuyên đề, cùng với xác định mục tiêu (tổng quát, cụ thể) theo lộ trình phù hợp để phấn đấu, Thị ủy Duy Tiên xây dựng những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, thể hiện rõ quyết tâm chính trị và nỗ lực hành động quyết liệt. Theo đó, tập trung đẩy mạnh quán triệt, nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên (CBĐV), nhân dân, nhất là người đứng đầu, coi phát triển đô thị là một tất yếu khách quan của quá trình phát triển KT-XH, nâng cao đời sống nhân dân.


Để góp phần sớm đưa nghị quyết vào thực tế đời sống, Thị ủy Duy Tiên chỉ đạo Ban Tuyên giáo Thị ủy tiến hành đồng bộ, sâu rộng việc phổ biến, quán triệt, thực hiện nghị quyết đến các cấp ủy, tổ chức đảng (TCĐ), MTTQ, các đoàn thể, CBĐV, nhân dân; biên tập, đưa nội dung quy định của pháp luật trong lĩnh vực đất đai, xây dựng, kiến trúc đô thị vào bản tin nội bộ hằng tháng. Cùng với đó, chỉ đạo MTTQ, ban dân vận, các đoàn thể và hệ thống thông tin, truyền thanh các cấp tổ chức tuyên truyền, vận động, hướng dẫn đoàn viên, hội viên, nhân dân triển khai thực hiện nghị quyết, chấp hành nghiêm quy định pháp luật về quản lý xây dựng, quản lý kiến trúc đô thị, đồng thuận khi nhà nước thu hồi đất thực hiện các dự án phát triển KT-XH. 

Song hành với quán triệt, triển khai sâu rộng nghị quyết, tạo chuyển biến về nhận thức, hành động trong CBĐV, nhân dân đối với nhiệm vụ phát triển đô thị, cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể từ thị xã đến cơ sở xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với kế hoạch phát triển chung; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời rút kinh nghiệm chỉ đạo thực hiện nghị quyết. HĐND thị xã xây dựng kế hoạch giám sát việc chấp hành quy định của pháp luật về quản lý xây dựng, đất đai, tiến độ thực hiện chương trình phát triển đô thị.

Cùng với phân công từng Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã phụ trách địa bàn trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc lãnh đạo, tổ chức thực hiện nghị quyết tại cơ sở, Thị ủy Duy Tiên tập trung chỉ đạo cơ quan chuyên môn tích cực phối hợp sớm hoàn chỉnh, nâng cao chất lượng công tác lập quy hoạch theo hướng: thực hiện tốt thiết kế đô thị trong xây dựng quy hoạch, tăng tỷ lệ phủ kín quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, làm cơ sở tạo động lực phát triển đô thị. Đồng thời, chỉ đạo thực hiện tốt quy định lấy ý kiến cộng đồng dân cư về nhiệm vụ, nội dung quy hoạch; công bố rộng rãi đồ án quy hoạch xây dựng, thiết kế đô thị để các tổ chức, cá nhân biết, thực hiện, đồng thời làm căn cứ để quản lý và thu hút đầu tư.

Chỉ đạo nâng cao chất lượng thiết kế kiến trúc, bảo đảm yêu cầu: giữ gìn, phát huy giá trị di sản kiến trúc truyền thống, xây dựng môi trường cư trú bền vững, đáp ứng yêu cầu phát triển văn hóa, KT-XH, tạo tiền đề vững chắc cho quá trình hình thành đô thị có kiến trúc hiện đại, giàu bản sắc, phù hợp với điều kiện tự nhiên, địa lý, cân bằng sinh thái, bảo vệ môi trường và đồng bộ, hài hòa với các khu dân cư hiện có. Mặt khác, chỉ đạo cơ quan chức năng tăng cường quản lý quy hoạch, kiết trúc, nâng cao năng lực quản lý nhà nước về đô thị; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng, thu hút các dự án đầu tư theo quy hoạch và tạo điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tư các dự án phát triển đô thị, nhà ở triển khai đúng tiến độ.

Trên cơ sở sớm đưa ra định hướng về quy hoạch, cấp ủy, chính quyền thị xã Duy Tiên đang nỗ lực huy động các nguồn lực tập trung đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật, trước hết là hoàn thành các tuyến giao thông chính (tuyến tránh quốc lộ 37B, tuyến nối quốc lộ 1A - quốc lộ 38B, tuyến đường gom phía đông cao tốc, tuyến đường gom quốc lộ 38, tuyến tránh quốc lộ 38…) gắn với cải tạo, nâng cấp hệ thống đường nội thị và hạ tầng các khu dân cư hiện có bảo đảm đồng bộ, hiện đại theo tiêu chuẩn đô thị. Đồng thời, hoàn thành hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm hành chính mới, các công trình phúc lợi công cộng thiết yếu (trường học, trạm y tế, chợ, nhà ở xã hội, bến xe, nghĩa trang nhân dân, công trình thu gom, xử lý nước thải, rác thải, chiếu sáng, cây xanh, khu thể dục thể thao,…) đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị và đạt tiêu chuẩn quốc gia. Chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động văn hóa, thể thao ở cơ sở, giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng con người Duy Tiên văn minh đô thị.

Cụ thể hóa chủ trương đẩy mạnh phát triển các khu công nghiệp (KCN), cấp ủy, chính quyền thị xã Duy Tiên chủ động tham mưu với cấp có thẩm quyền về: đẩy nhanh tiến độ đầu tư hoàn thành hạ tầng kỹ thuật các KCN (theo chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ về quy mô diện tích đất công nghiệp trên địa bàn thị xã đến năm 2025, 2030); ưu tiên thu hút những doanh nghiệp (DN) sử dụng dây truyền sản xuất công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường, tạo ra sản phẩm giá trị kinh tế cao (trọng tâm là: DN FDI, DN ngành công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo); đầu tư hoàn thành hạ tầng kỹ thuật khu Đại học Nam Cao, thu hút những cơ sở giáo dục đào tạo uy tín về đầu tư, sớm hình thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực cấp vùng.

Để hiện thực hóa chủ trương chung, chính quyền, cơ quan chuyên môn các cấp của thị xã Duy Tiên đã chủ động lập kế hoạch huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho phát triển đô thị theo từng giai đoạn cụ thể với phương châm: nguồn thu từ đô thị, đất đô thị tập trung để phát triển đô thị; ưu tiên ngân sách nhà nước cho công trình kết nối hạ tầng khung, có sức lan tỏa lớn, công trình khó thu hút nguồn vốn xã hội hóa. Tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư xây dựng: nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, trường học, hệ thống cấp nước, xử lý nước thải, thu gom rác thải… Đồng thời, tạo nguồn thu ngân sách để phát triển đô thị từ việc xây dựng khu đô thị, khu dân cư mới với hình thức phù hợp. Vận động nhân dân tham gia hoạt động xây dựng công trình đô thị, cải thiện môi trường theo chủ trương “nhà nước, nhân dân cùng làm”; người dân tự nguyện hiến đất, nhà nước đầu tư kinh phí xây dựng hạ tầng.

Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghị quyết chuyên đề về xây dựng, phát triển đô thị, cấp ủy, TCĐ các cấp ở Duy Tiên chú trọng phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị- xã hội. Chỉ đạo MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường phổ biến, tuyên truyền pháp luật về đô thị, phát triển đô thị, nâng cao nhận thức, hiểu biết của đoàn viên, hội viên, nhân dân; làm tốt công tác vận động nhân dân, phối hợp chặt chẽ với chính quyền trong quá trình giải quyết vướng mắc, nhất là trong giải phóng mặt bằng, bàn giao đất để xây dựng công trình đô thị. Phát huy vai trò tham gia giám sát của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng dân cư trong quy hoạch, xây dựng, quản lý đô thị, kịp thời nắm bắt những tồn tại, khó khăn trong công tác phát triển đô thị để tham mưu với cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết phù hợp.

Tự tin với hướng đi đúng đắn và kết quả đạt được, phấn khởi, tự hào với tâm thế của đô thị trẻ, năng động, cấp ủy, chính quyền, nhân dân thị xã Duy Tiên tiếp tục phấn đấu với ý chí nỗ lực quyết tâm cao, vượt qua khó khăn, thách thức, nắm bắt cơ hội, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 và nghị quyết chuyên đề về xây dựng, phát triển đô thị, sớm hiện thực hóa mục tiêu trở thành đô thị loại III vào năm 2025.

Phạm Hồng Thanh (Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Duy Tiên)
Theo: baohanam.com.vn